1.
Song Tú N, Hồng Trường N, Văn Phương H. MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH TRẠNG THIẾU KẼM Ở HỌC SINH TRƯỜNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TẠI MỘT TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC. VMJ. 2022;520(1A). doi:10.51298/vmj.v520i1.3776