1.
Thanh Hà Tuấn N. NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH ANDROGEN CỦA CHẾ PHẨM FERTIL PRO FOR MEN TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM. VMJ. 2022;520(1A). doi:10.51298/vmj.v520i1.3780