1.
Nguyễn HL, Nguyễn VD, Trần XP, Nguyễn VK. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT U HỖN HỢP TUYẾN NƯỚC BỌT MANG TAI CÓ BẢO TỒN THẦN KINH MẶT. VMJ. 2023;524(1A). doi:10.51298/vmj.v524i1A.4602