1.
Nguyễn XH, Nguyễn TTG. KẾT QUẢ THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM THEO PHÂN LOẠI POSEIDON TẠI BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN. VMJ. 2023;524(1A). doi:10.51298/vmj.v524i1A.4603