1.
Cao BN, Phạm TMP. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA BỆNH NẤM THÂN TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG. VMJ. 2023;524(1A). doi:10.51298/vmj.v524i1A.4609