1.
Trần KS, Ngô HT, Trần Đặng Đăng K, Nguyễn TD. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BLOCK NHĨ THẤT CAO ĐỘ BẰNG ĐẶT MÁY TẠO NHỊP TIM VĨNH VIỄN. VMJ. 2023;524(1A). doi:10.51298/vmj.v524i1A.4611