1.
Vũ TH, Nguyễn HV, Trần THT, Luyện TTN, Đoàn TKP, Lương TLA, Nguyễn HB, Trần Đức P, Nguyễn NH. NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN MRNA CỦA GEN SPAG8 Ở BỆNH NHÂN VÔ SINH NAM. VMJ. 2023;524(1A). doi:10.51298/vmj.v524i1A.4613