1.
Nguyễn TTL, Hoàng TH, Ma VH, Hà VT, Nguyễn HV. TÌNH HÌNH KHÁM CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIÊN HUYÊN AN BIÊN VÀ TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 NĂM 2018, 2019 VÀ 2020. VMJ. 2023;524(1A). doi:10.51298/vmj.v524i1A.4616