1.
Phạm HK, Dương QH, Nguyễn QD, Trần THT, Vũ VK. NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG NHIỄM EBV Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ DẠ DÀY TẠI VIỆT NAM. VMJ. 2023;524(1A). doi:10.51298/vmj.v524i1A.4620