1.
Đỗ T, Vũ CN, Nguyễn Đình N. MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ KHÚC XẠ SAU PHẪU THUẬT PHACO-IOL KẾT HỢP MỞ GÓC TIỀN PHÒNG ÁP DỤNG CÔNG THỨC BARRETT UNIVERSAL II. VMJ. 2023;524(1A). doi:10.51298/vmj.v524i1A.4622