1.
Trần TT, Phan TD. HIỆU QUẢ CẢI THIỆN THỊ LỰC SAU ĐẶT THỂ THỦY TINH NHÂN TẠO PANOPTIX. VMJ. 2023;524(1A). doi:10.51298/vmj.v524i1A.4623