1.
Trình VT, Nguyễn VH, Nguyễn VP, Nguyễn TT, Lê VC. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ KHUYẾT HỔNG PHẦN MỀM NGÓN MỘT BÀN TAY BẰNG VẠT LIÊN CỐT MU TAY THỨ NHẤT. VMJ. 2023;524(1A). doi:10.51298/vmj.v524i1A.4627