1.
Hoàng Đình Âu, Doãn VN. VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐÁNH GIÁ U XƠ TỬ CUNG TRƯỚC ĐIỀU TRỊ. VMJ. 2023;524(1A). doi:10.51298/vmj.v524i1A.4628