1.
Nguyễn THG, Bùi HN, Lê VG, Văn Đình H, Nguyễn QV. THAY ĐỔI NỒNG ĐỘ KHÁNG THỂ KHÁNG VI RÚT SARS-COV-2 Ở NGƯỜI TRÊN 60 TUỔI SAU TIÊM VẮC-XIN ASTRAZENECA VÀ PFIZER. VMJ. 2023;524(1A). doi:10.51298/vmj.v524i1A.4629