1.
Đặng KV, Nguyễn VH, Nguyễn VP, Nguyễn TT, Lê VC. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ KHUYẾT HỔNG PHẦN MỀM VÙNG CẲNG BÀN CHÂN BẰNG VẠT CÁNH QUẠT. VMJ. 2023;524(1A). doi:10.51298/vmj.v524i1A.4630