1.
Nguyễn QB, Khổng TV. NHẬN XÉT CHỈ ĐỊNH MỔ LẤY THAI CON SO ĐỦ THÁNG TẠI BỆNH VIỆN 19-8 BỘ CÔNG AN. VMJ. 2023;524(1A). doi:10.51298/vmj.v524i1A.4631