1.
Trương V Đạt, Đoàn THT, Dương HL, Phan NHB, Trần QA, Bùi VN, Dương VT, Dương TTH. CHỈ SỐ HẠNH PHÚC WHO-5 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN MẮC COVID 19 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: MỘT KHẢO SÁT CẮT NGANG. VMJ. 2023;524(1A). doi:10.51298/vmj.v524i1A.4632