1.
Phạm TQ, Nguyễn NA, Lê TTX, Tạ TKN, Nguyễn TT, Nguyễn QD, Phan TMH, Nguyễn TQ, Đàm NA. KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN, NĂM 2020. VMJ. 2023;524(1A). doi:10.51298/vmj.v524i1A.4634