1.
Trần KS, Lại TT, Ngô HT, Trần Đặng Đăng K, Phạm TM, Trần TBP, Đoàn TTN, Nguyễn TK. NGHIÊN CỨU TỶ LỆ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG GALECTIN-3 MÁU Ở BỆNH NHÂN SUY TIM PHÂN SUẤT TỐNG MÁU GIẢM. VMJ. 2023;524(1A). doi:10.51298/vmj.v524i1A.4642