1.
Nguyễn VT, Nguyễn TH, Trần THT, Đào NB, Đoàn TKP, Lương TLA, Phạm Đình M, Vũ TH. HOÀN THIỆN KỸ THUẬT LAI HUỲNH QUANG TẠI CHỖ (FISH) TRONG PHÂN TÍCH LỆCH BỘI NHIỄM SẮC THỂ TINH TRÙNG. VMJ. 2023;524(1A). doi:10.51298/vmj.v524i1A.4644