1.
Phạm HK, Dương QH, Nguyễn QD, Trần THT, Vũ VK. NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CAGPAI CỦA HELICOBACTER PYLORI Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ DẠ DÀY. VMJ. 2023;524(1A). doi:10.51298/vmj.v524i1A.4649