1.
Đỗ T, Phạm TTT, Đặng PA. TÌM HIỂU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ CỦA QUANG ĐÔNG THỂ MI XUYÊN CỦNG MẠC BẰNG LASER VI XUNG ĐIỀU TRỊ GLÔCÔM. VMJ. 2023;524(1A). doi:10.51298/vmj.v524i1A.4650