1.
Hồ TP, Nguyễn Đức D, Hoàng VT, Nguyễn Đình SH, Phạm HV, Nguyễn TT. MỐI LIÊN QUAN GIỮA MỨC ĐỘ XƠ HOÁ GAN VỚI KIỂU GEN HBV Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN. VMJ. 2023;524(1A). doi:10.51298/vmj.v524i1A.4654