1.
Đặng TL, Nguyễn VS, Dương QT, Đàm TTL. ĐẶC ĐIỂM TĂNG TRƯỞNG CỦA TRẺ SINH NON TRONG 6 THÁNG ĐẦU TẠI THÁI NGUYÊN. VMJ. 2023;524(1A). doi:10.51298/vmj.v524i1A.4659