1.
Hoàng Đình Âu, Vương TH. KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA SINH THIẾT MÀNG HOẠT DỊCH DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN MỘT SỐ BỆNH LÝ KHỚP HÁNG. VMJ. 2023;526(1A). doi:10.51298/vmj.v526i1A.5277