1.
Nguyễn TH, Đỗ TT, Lưu QT. GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU SAU MỔ SỎI ĐƯỜNG MẬT CỦA PHƯƠNG PHÁP GÂY TÊ MẶT PHẲNG CƠ DỰNG SỐNG. VMJ. 2023;526(1A). doi:10.51298/vmj.v526i1A.5279