1.
Đinh VH, Hoàng TH, Đỗ XT, Nguyễn VL, Bạch TMH, Huỳnh NL, Phạm TT, Cao VH, Nguyễn T Định. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NỒNG ĐỘ FT3, FT4, TSH HUYẾT TƯƠNG VÀ HÌNH THÁI TUYẾN GIÁP Ở BỆNH NHÂN RỐI LOẠN LƯỠNG CỰC TÁI PHÁT CƠN HƯNG CẢM. VMJ. 2023;526(1A). doi:10.51298/vmj.v526i1A.5282