1.
Đồng BH, Trần Đỗ H, Nguyễn T Đạt, Thiều V Đường, Đỗ VM. NGHIÊN CỨU TƯƠNG TÁC THUỐC CÓ Ý NGHĨA LÂM SÀNG TRONG ĐƠN THUỐC ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ LONG MỸ TỈNH HẬU GIANG NĂM 2021. VMJ. 2023;526(1A). doi:10.51298/vmj.v526i1A.5289