1.
Hồ ND, Đặng XT, Hồ MA. ĐÁNH GIÁ BƯỚC ĐẦU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TĂNG MEN GAN BẰNG BIBISO VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN. VMJ. 2023;526(1A). doi:10.51298/vmj.v526i1A.5293