1.
Nguyễn AT, Nguyễn DC. MỐI LIÊN QUAN GIỮA KẾT QUẢ ĐO OXY NÃO VÙNG VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH HỌC Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỊ NÃO CẤP. VMJ. 2023;526(1A). doi:10.51298/vmj.v526i1A.5295