1.
Ngô XQ, Nguyễn TH, Ngô QD. U LYMPHO TẾ BÀO B LỚN LAN TOẢ BIỂU HIỆN TẠI TUYẾN GIÁP: BÁO CÁO CHÙM CA BỆNH VÀ HỒI CỨU LẠI Y VĂN. VMJ. 2023;526(1A). doi:10.51298/vmj.v526i1A.5296