1.
Nguyễn Đình M, Phạm TH. GIÁ TRỊ CỦA CÁC DẤU HIỆU CẮT LỚP VI TÍNH TRONG CHẨN ĐOÁN VIÊM RUỘT THỪA CẤP. VMJ. 2023;526(1A). doi:10.51298/vmj.v526i1A.5298