1.
Nguyễn XK, Nguyễn VB. ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC, YẾU TỐ NGUY CƠ NHIỄM NÃO MÔ CẦU VÀ NHÓM HUYẾT THANH PHỔ BIẾN. VMJ. 2023;526(1A). doi:10.51298/vmj.v526i1A.5302