1.
Vũ NA, Đặng Q Ái. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG LƯỚI TỰ DÍNH. VMJ. 2023;526(1A). doi:10.51298/vmj.v526i1A.5307