1.
Nguyễn TTH, Nguyễn TT, Vũ TT. NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA NT-PROBNP LÚC MỚI NHẬP VIỆN VỚI BIẾN CỐ TIM MẠCH Ở BỆNH NHÂN RUNG NHĨ KHÔNG DO BỆNH VAN TIM. VMJ. 2023;526(1A). doi:10.51298/vmj.v526i1A.5313