1.
Nguyễn XK, Nguyễn VC. THỰC TRẠNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN TẠI CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC TÂY NGUYÊN NĂM 2012 -2014. VMJ. 2023;526(1A). doi:10.51298/vmj.v526i1A.5317