1.
Huỳnh G, Lê TL, Nguyễn PHN, Đặng TA. TUÂN THỦ HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH MẠN TÍNH. VMJ. 2023;526(1A). doi:10.51298/vmj.v526i1A.5320