1.
Nguyễn HL, Ngô XL. XU HƯỚNG PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUY ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI NGUYÊN. VMJ. 2023;526(1A). doi:10.51298/vmj.v526i1A.5322