1.
Trần AT, Trần TH, Nguyễn TH, Lê VT, Lê TK, Phạm Đức V. ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH NHỒI MÁU NÃO CẤP DO TẮC NHÁNH M2 ĐỘNG MẠCH NÃO GIỮA. VMJ. 2023;526(2). doi:10.51298/vmj.v526i2.5492