1.
Trần T, Phạm TQ, Nguyễn VH. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHÁC ĐỒ GEM-CIS TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN TỤY GIAI ĐOẠN MUỘN TẠI BỆNH VIỆN K. VMJ. 2023;526(2). doi:10.51298/vmj.v526i2.5495