1.
Nguyễn HN, Nguyễn Q Ân, Đỗ Đức T. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH TƯỚI MÁU NÃO ÁP DỤNG PHẦN MỀM RAPID Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO HỆ TUẦN HOÀN NÃO TRƯỚC. VMJ. 2023;526(2). doi:10.51298/vmj.v526i2.5496