1.
Nguyễn TB, Phạm MA. ĐẶC ĐIỂM KIỂU GEN HLA Ở NGƯỜI CHO TẾ BÀO GỐC TẠO MÁU TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. VMJ. 2023;526(2). doi:10.51298/vmj.v526i2.5500