1.
Nguyễn TBA, Hà MT, Nguyễn NP, Nguyễn THT, Ngô TL, Nguyễn LB. TRIỆU CHỨNG HẬU COVID-19 Ở SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI HÀ NỘI. VMJ. 2023;526(2). doi:10.51298/vmj.v526i2.5503