1.
Nguyễn TMT, Nguyễn PD, Tăng KH. XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG VÀ KHẢO SÁT TÍNH AN TOÀN CỦA CAO CHIẾT NƯỚC BÀI THUỐC SÂM LINH BẠCH TRUẬT TÁN. VMJ. 2023;526(2). doi:10.51298/vmj.v526i2.5519