1.
Nguyễn TNY, Nguyễn XB, Mạc Đăng T, Lê TH, Nguyễn TMT, Phương TH, Lê Đào MT, Nguyễn D Ánh. TÂM LÝ CỦA THAI PHỤ TIÊM VẮC-XIN PHÒNG COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2021. VMJ. 2023;526(2). doi:10.51298/vmj.v526i2.5557