1.
Trưởng QS, Vũ NL, Dương MC, Phạm TVD. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NƠ VI HẮC TỐ BẨM SINH VÙNG MẶT BẰNG PHƯƠNG PHÁP GHÉP DA DÀY TOÀN BỘ. VMJ. 2023;530(1). doi:10.51298/vmj.v530i1.6559