1.
Nguyễn TCL, Nguyễn TMT, Dương DQ, Vũ TQ, Vũ PH, Đỗ LGH, Nguyễn TU, Nguyễn HT, Đặng NA, Nguyễn GL, Phạm CT, Nguyễn H Âu, Nguyễn XA. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHỤC HỒI THẦN KINH Ở NGƯỜI BỆNH SAU CẤP CỨU NGỪNG TUẦN HOÀN THEO THANG ĐIỂM CPC TẠI KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN. VMJ. 2023;530(1). doi:10.51298/vmj.v530i1.6564