1.
Trần CD, Trương QB. TẦN SUẤT KIỂU GEN CỦA BIẾN THỂ AGTR1 A1166C Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP. VMJ. 2023;530(1). doi:10.51298/vmj.v530i1.6567