1.
Phạm TN, Giang THN, Lê TKD, Bế HT, Lê KV. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ Ở TRẺ EM TỪ 24 ĐẾN 60 THÁNG TUỔI TẠI TUYÊN QUANG. VMJ. 2023;530(1). doi:10.51298/vmj.v530i1.6569