1.
Nguyễn TN, Ngọc Toàn, Trần VD, Nguyễn QT. HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT BÍT DÙ THÔNG LIÊN NHĨ DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM TIM TRONG BUỒNG TIM. VMJ. 2023;530(1). doi:10.51298/vmj.v530i1.6573